Julia Baydakov

M. Sc. Psychologin

  • Psychologische Psychotherapeutin (VT)

  • Psychoonkologin